Országgyűlési beszédek

Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság ideiglenes elnökének bejelentése a kormányalakítási megbízásról és dr. Antall József felszólalása

 

Dr. Antall József kijelölt miniszterelnök előterjeszti kormánya programját

 

Dr. Antall József kijelölt miniszterelnök válasza a kormányprogram vitája során elhangzottakra és miniszterelnöki eskütétele után elmondott beszéde.

Dr. Antall József felszólalása a Magyar Köztársaság Alkotmányának módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája során
a helyhatósági választások időpontjáról és a köztársasági elnök megválasztásának módjáról kezdeményezett népszavazásról

 

Dr. Antall József felszólalása a Magyar Köztársaság és a Varsói Szerződés viszonyáról szóló országgyűlési határozati javaslat tárgyalása során

 

Soós Károly Attila képviselő interpellációja a miniszterelnökhöz „A Kormány nyilatkozataival kapcsolatos tájékoztatás javítása” címmel és dr. Antall József válasza

 

Dr. Antall József előadói beszéde a közszolgálati tájékoztatási eszközök (Magyar Rádió, Magyar Televízió, Magyar Távirati Iroda) vezetőinek kinevezési rendjéről szóló törvényjavaslat benyújtása alkalmából

 

Dr. Antall József napirend előtti felszólalása a Magyarország XX. századi és különösen II. világháborúbeli szerepének megítéléséről Kéri Kálmán képviselő július 30i parlamenti beszéde kapcsán kialakult vitáról és Kéri Kálmán történelmi szerepéről

 

Dr. Tölgyessy Péter képviselőnek „Magyarország általános válságának súlyosbodása és a Kormány cselekvési programjának hiánya” címmel a miniszterelnökhöz intézett interpellációja és dr. Antall József válasza

 

Soós Károly Attila képviselőnek a kormánypártok, a Kormány és a Kormány hivatali apparátusának összefonódása ügyében a miniszterelnökhöz intézett interpellációja és Dr. Antall József válasza

 

Dr. Antall József ünnepi beszéde 1956 nemzeti és világtörténeti jelentőségéről

 

A betegágyából felkelt Dr. Antall Józsefet köszöntő Szabad Györgynek, az Országgyűlés elnökének felkérésére a miniszterelnök a taxisblokád válságának tanulságairól, és az alkotmányos parlamentáris rendszer jelentőségéről szól

 

Dr. Antall József napirenden kívüli felszólalása az ország és a keletközép európai térség súlyos válságból való kivezetésének, további fejlődésének válaszútjáról, a politikai, társadalmi és gazdasági élet átalakításának feladatairól

 

Dr. Fodor István képviselőnek a tárca nélküli miniszterek kinevezésének, illetve a kinevezésüket indokló kormányzati filozófia részletesebb magyarázata tárgyában a miniszterelnökhöz intézett kérdése és Dr. Antall József válasza

 

Dr. Antall József napirend előtti felszólalása a magyar Köztársaság 1991. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat határozathozatala előtt

 

Dr. Antall József kormánynyilatkozatot tesz az aggodalmat keltő litvániai események kapcsán és a litván népet a magyar nép szolidaritásáról biztosítja

 

Dr. Antall József napirend előtti bejelentése és vitája az ellenzéki pártok képviselőivel a jugoszláviai fegyvereladások ügyéről

 

Dr. Antall József napirend előtti felszólalásában tájékoztatja az Országgyűlést a Varsói Szerződés katonai struktúrájának lebontása ügyében Mihail Gorbacsov szovjet elnökkel folytatott levélváltásról

 

Dr. Antall József kormánya nevében nyilatkozatot tesz a jugoszláviai fegyvereladások és a vele kapcsolatos megnyilatkozások ügyében a külügyi és a honvédelmi bizottság által készített együttes jelentés tárgyalása előtt, illetve a vita végén köszönetét fejezi ki az Országgyűlés bizalmáért

 

Dr. Antall József napirend előtti felszólalásában megemlékezik 1944. március 19ről

 

Haraszti Miklós képviselő interpellációja a miniszterelnökhöz „A Magyar Rádió és a Magyar Televízió kormányfelügyelet és kézivezérlés alá vonásának kísérletéről” címmel és dr. Antall József válasza

Dr. Antall József napirend előtti megemlékezése a II. világháború befejezésének évfordulója alkalmából Magyarország háború alatti és utáni helyzetéről

 

Dr. Antall József felszólalása a világkiállítás Budapesten, 1996-ban történő megrendezéséről szóló országgyűlési határozati javaslat általános vitája során

 

Vásárhelyi Miklós képviselő napirend előtti felszólalása a volt titkosszolgálat ügynöklistái hozzáférhetőségének törvényes szabályozásáról és Dr. Antall József válasza

 

Dr. Antall József napirend előtti felszólalásában tájékoztatja az Országgyűlést a szovjetunióbeli kommunista puccskísérlet napjaiban a Magyar Köztársaság Kormánya és diplomáciai szolgálata által tett lépésekről és más várható külpolitikai eseményekről

Dénes János képviselő napirend előtti felszólalása Kárpátalja hányatott XX. századi sorsáról és a magyar nemzeti érdekek védelmének kötelességéről, valamint Dr. Antall József reagálása

 

Darvas Iván képviselő kérdése „Milyen lépést kíván tenni a miniszterelnök úr a hamburgi Spiegelben megjelent rágalmazási állítással kapcsolatban?” címmel és Dr. Antall József válasza

Dr. Antall József előadóként tárgyalásra nyújtja be „A Magyar Köztársaság, valamint az Észt Köztársaság, a Lett Köztársaság és a Litván Köztársaság kapcsolatairól” szóló Országgyűlési határozati javaslatot

 

Horn Gyula képviselő napirend előtti felszólalása a román parlamentben az erdélyi magyarsággal szemben elhangzott durva kirohanásokról, valamint a magyar–román viszonyról és Dr. Antall József reagálása

 

Dr. Jánosi György képviselő interpellációja a miniszterelnökhöz „Nagybányai Horthy Miklós politikai rehabilitációjának és állami újratemettetésének kormányzati szándékairól” címmel és dr. Antall József válasza

 

Tamás Gáspár Miklós, dr. Orbán Viktor, dr. Gál Zoltán, Soós Károly Attila, Dr. Pető Iván és Tardos Márton képviselők napirend előtti vitája a miniszterelnökkel, dr. Surányi Györgynek, a Magyar Nemzeti Bank elnökének a leváltása, illetve a köztisztviselők függetlensége tárgyában és dr. Antall József válasza

 

Dr. Jánosi György képviselő interpellációja a miniszterelnökhöz „Hány pártból áll ma a hárompárti kormánykoalíció?” címmel és dr. Antall József válasza

 

A Magyar Köztársaság 1992. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája során eszmecsere dr. Kónya Imre, dr. Áder János, dr. Tölgyessy Péter, Tardos Márton és dr. Antall József között az obstrukcióról

 

Kéri Kálmán, Szabó Miklós képviselők és dr. Antall József napirend előtti vitája a magyar katonaság II. világháborús szerepének megítéléséről, az újvidéki és a Don kanyar menti események kapcsán

 

Dr. Antall József felszólalása Az ENSZ békefenntartó erők (UNPROFOR) magyarországi átvonulásáról szóló Országgyűlési határozati javaslat tárgyalása során

 

Szabad György elnök köszönti Dr. Antall Józsefet 60. születésnapja alkalmából, és a miniszterelnök is kifejezi jókívánságait a két éve választott Országgyűlésnek

 

Dr. Antall József napirend előtti felszólalásával válaszol Horn Gyula képviselő Magyarország NATO-ba történő tagfelvétele tárgyában tett indítványára

 

Dr. Kövér László képviselő napirend előtti felszólalása a Nemzetbiztonsági Hivatal és az Információs Hivatal kormányzati felügyeletével megbízott tárca nélküli miniszter mielőbbi kinevezése tárgyában és dr. Antall József válasza

 

Dr. Antall József napirend előtti felszólalása Csurka István képviselőnek a Magyar Fórum hasábjain megjelent gondolatai kapcsán, a rendszerváltásnak a jogállamiság keretei között történő következetes végrehajtásáról

 

Dr. Antall József napirend előtti felszólalásban tájékoztatja a törvényhozást a bősi vízierőmű körül kialakult helyzetről és kormányzati lépésekről, továbbá az 1992. október 23-i Kossuth téri ünnepségen történt események egyes tanulságairól

 

Horn Gyula képviselő válaszol Dr. Antall József előző napi, személyét illető kijelentéseire, valamint a miniszterelnök viszontválasza

 

Dr. Antall József felszólalása a közszolgálati tájékoztatási eszközök (Magyar Rádió, Magyar Televízió, Magyar Távirati Iroda) vezetőinek kinevezési rendjéről szóló 1990. évi LVII. Törvény módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitája során

 

Dénes János képviselő interpellációja a miniszterelnökhöz „A kormányzati munka módszere” címmel és dr. Antall József válasza

 

Dr. Antall József felszólalásában tájékoztatja a törvényhozást a Visegrádi Országok megállapodásáról, a kereskedelem kölcsönös könnyítéséről

 

Napirend előtti vita a külügyi bizottság elnöki tisztének betöltéséről Horn Gyula, dr. Torgyán József és dr. Gál Zoltán képviselők között, továbbá dr. Antall József e tárgyhoz kapcsolódó felszólalása

 

Dr. Antall József határozathozatal előtti felszólalása a Magyar Köztársaság és Ukrajna között a jószomszédság és együttműködés alapjairól aláírt szerződés országgyűlési megerősítéséről szóló határozati javaslat vitájában

 

Dr. Antall József napirend előtt tájékoztatja a törvényhozást és az ország közvéleményét küszöbön álló kölni gyógykezelésről és helyettesítése törvényes módjáról

 

Dr. Antall József előterjeszti a Kormány kétéves tevékenységéről szóló beszámolót