Országgyűlési beszédek

Dr. Fodor István képviselőnek a tárca nélküli miniszterek kinevezésének, illetve a kinevezésüket indokló kormányzati filozófia részletesebb magyarázata tárgyában a miniszterelnökhöz intézett kérdése és Dr. Antall József válasza

 

 

Elnök: Szabad György

ELNÖK: Köszönöm miniszter úr válaszát. Utolsó kérdésünkre kerül sor. Dr. Fodor István független képviselőtársunk kérdést kíván feltenni a miniszterelnök úrhoz „A tárca nélküli miniszterek kinevezésének, illetve a kinevezésüket indokló kormányzati filozófia részletesebb magyarázata tárgyában” címmel. Fodor István képviselőtársamat illeti a szó.
DR. FODOR ISTVÁN (független): Köszönöm. Elnök úr! Tisztelt Ház! Miniszterelnök úr! Néhány napja a Kormány átalakításának első lépcsőjéről szólva miniszterelnök úr többek között arról tájékoztatta a sajtót, hogy a meglévő négy mellett három új tárca nélküli miniszter kinevezésére kíván javaslatot tenni a köztársasági elnöknek.
A bejelentéshez fűzött szűkszavú magyarázat hallatán bizonyára sokakkal együtt kíváncsian várom a kinevezéseket követően megjelenő kormányrendeletet, amely hivatott arra, hogy segítse az eligazodást az új miniszterek feladat és hatáskörét illetően. Ám a kormányrendelet nem adhat választ néhány olyan kérdésre, melyek részletesebb indokolás híján megfogalmazódnak, mind a hivatásos politikusokban – például a képviselőkben –, mind a politizáló közvéleményben.
A képviselői kérdés műfajának keretei között irreális lenne azt kérni a miniszterelnök úrtól, hogy most és itt nyugtasson meg bennünket afelől, hogy a korábban tárca élén álló, de valamely ok miatt felmentett miniszterek nem feltétlenül maradnak a jövőben minden esetben tárca nélküliként a Kormány tagjai. Nem kérhetem részletes indokolását, miért épít be a kormányzati struktúrába ilyen módon egy olyan intézményt, az OMFBt, amelyet véleményem szerint talán inkább meg kellett volna szüntetni. S a szűkre szabott időkeretek miatt nem várom, hogy oszlassa el kételyeinket a tekintetben, hogy a tárca nélküli miniszter mint intézmény, alkalmas arra, hogy a kormányfővel minden körülmények között lojális többséget biztosítsa a kabinetben, netán arra is, hogy a mindenkori miniszterelnök pártjának vezető tisztségviselői számára a költségvetés által finanszírozva megfelelő egzisztenciát biztosítson.
A kérdéseket nyilván miniszterelnök úr is megfogalmazta magának, s meg fogja találni a módját megválaszolásuknak. Éppen ezért ez alkalommal a címbeli megfogalmazást leszűkítve teszem fel a kérdést miniszterelnök úrnak: Mi a kormányzati filozófiája a tárca nélküli miniszteri illetményt illetően? Várom miniszterelnök úr válaszát. (Taps a bal oldalon.)
ELNÖK. Köszönöm. A kérdésre Antall József miniszterelnök úr válaszol.
DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Tisztelt Elnök úr! Tisztelt Ház! Van a feltett kérdésnek olyan része, amelyik alkalmat ad arra, hogy az önmegtartóztatás erényét gyakoroljam, és ne válaszoljak rá ugyanazzal a logikával és ugyanazzal a sértő feltételezéssel. Ez az egyik.
A másik: megköszönöm, hogy alkalmat ad arra a tisztelt képviselő úr, hogy válaszolhassak arra, hogy miért van szükség tárca nélküli miniszterekre álta­lában.
Nem egy magyar specialitásról van szó, hanem a modern kormányzásban, akár NagyBritanniában, akár Németországban, sorolhatnám, bárhol, nagyon sok helyen számos tárca nélküli vagy államminiszter van a kormányokban, éppen azért, mert megnövekedtek azok a feladatok, amelyek miniszteri szintű képviseletet kívánnak. A régi világban a külügyminiszterek nem tartózkodtak annyit külföldön, mint ma a belügyminiszterek általában a világban. Nemzetközi szervezetek, nemzetközi összejövetelek magas szintű képviseletet kívánnak külföldön és igen gyakran belföldön is. Tehát Hollandiában például a miniszterek mellett miniszteri rangban lévő második miniszterek is működnek, tehát ez a gyakorlat mindenütt a világban megnövekedett.
Ami pedig azt illeti, hogy Magyarországon melyik tárcának… tehát most csak erre korlátozom a válaszomat, mivel a kormányátalakítás befejezése után készségesen fogom kifejteni kormányzati filozófiám alapjait nemcsak a tárca nélküli miniszterekre vonatkozóan, hanem a tárcafelosztásokra és ezzel kapcsolatos kormányzati elképzeléseinkre vonatkozóan is.
Ami pedig a jelenlegit illeti, itt szerepet kap egyrészt a tárca nélküli minisztereknél az, hogy a miniszteri felelősség elvét ki kell terjeszteni a magyar államigazgatás egészére. Például az Állami Vagyonügynökség élén igazgatótanács áll, amelyik a döntéseket hozza. Ennek elnöke Mádl Ferenc miniszter úr, ki így egyben az igazgatótanács elnökeként a miniszteri felelősséget kiterjeszti ebben az értelemben a kormányzat részére.
De ugyanő ellátja a tudománypolitikai kabinet összehangoló tevékenységét, s azon kívül speciális – ugyanúgy, ahogy a modern szervezésben, akár a tudományos kutatásban – egyéni, személyi adottságok alapján igen sok miniszteri feladatot tud például ellátni nemzetközi tárgyalásokon. Ez az egyik része.
A másik egészen speciális kérdés, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság, amihez az Atomenergia Bizottság is hozzá vak kapcsolva, más intézmények, ott az elnöki tisztségnek a megszüntetése és megváltoztatása nélkül, tehát nem egy plusz állásként, az elnöki funkció gyakorlója kap miniszteri beosztást, amivel a technológiai és műszakitudományos kutatást fejlesztést szolgálja. Itt is belemehetnék részletekbe, hogy mi a magyar specialitás a tudományos kutatás koordinálásában; mit jelent a Magyar Tudományos Akadémia mint önkormányzati alapra helyezendő sajátos forma, amihez jóformán hasonló nincs a világon! Másutt tudományos kutatási minisztériumok látnak el olyan feladatokat, amelyekkel kapcsolatban figyelmébe ajánlom képviselő úrnak a Magyar Tudományban e vonatkozásban írásban is megjelent akadémiai felszólalásomat.
Továbbá egyéb kérdésekben, lehet például ilyen kérdés a határon túli magyarság kérdése, kisebbségi kérdések, ahol miniszteri vagy magasabb szintű képviseletre van szükség. Ez sohasem jelenti a bürokrácia növelését. Tehát amennyiben arra gondol, hogy ez egyben maga alatt fejleszt ki újabb és újabb bürokráciát, erről nincs szó, és ez irányú aggályát szeretném eloszlatni.
Úgy gondolom, hogy a tárca nélküli miniszterek számát, amelyet egyébként a jogszabályi rendelkezések nem korlátoztak – korlátozták a közigazgatási államtitkárt és a politikai államtitkárt, nem korlátozták a tárca nélküli minisztert –, a tárca nélküli miniszterek egy-egy feladat végrehajtása után megszűnnek a jövőben vagy beolvadnak. Ennyi mozgásteret egy kormányzásnak adni kell! Úgyhogy a kérdésének, kérem, hogy ezt a részét tekintse megválaszoltnak.
Kérdésének azt a feltevését, amit mintegy gyanúként tett fel, azt kérem a karácsonyi békesség nevében visszavonni.
Egyébként nagyon köszönöm a kérdését, és megszoktam, hogy a Fodor testvérek, akár a Magyar Demokrata Fórumban ülnek, akár a függetlenek soraiban, mindig kérdeznek! Köszönöm. (Taps a jobb oldalon.)