Országgyűlési beszédek

Dr. Antall József napirend előtti felszólalásában tájékoztatja az Országgyűlést a szovjetunióbeli kommunista puccskísérlet napjaiban a Magyar Köztársaság Kormánya és diplomáciai szolgálata által tett lépésekről és más várható külpolitikai eseményekről

 

Elnök: Szabad György

ELNÖK: Köszönöm. Szólásra következik Antall József miniszterelnök.
DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök úr! Tisztelt Ház! Elnézést kérek, hogy az előzetes bejelentés ellenére nem tudtam ideérni, de most hívott fel telefonon Bush elnök úr és Mulroney kanadai miniszterelnök, és ezért nem tudtam ideérni.
Azért kértem a napirend előtti felszólalás lehetőségét, mert az elmúlt napok eseményei, amelyek igencsak megrengették a világot, határozott, gyors, de ugyanakkor körültekintő cselekedeteket követeltek a Kormánytól, ezzel összefüggésben a napi sajtóban a pártok között lefolytatott megbeszélés alapján a tisztelt Ház egyébként tájékozott.
Mára megkönnyebbült a világ, de a szovjetunióbeli puccskísérlet válságos óráiban kiszámíthatatlan fenyegetésekkel is szembe kellett néznünk. A remélhetőleg végóráit élt Szovjetunióbeli totalitarianizmus különös veszélylyel fenyegette a területileg hozzá közelálló valamennyi országot, különös tekintettel a balti államokat.
A demokratikus magyar Kormány eddig is, az Országgyűléssel együtt szimpátiával kísérte ezen államok függetlenségi törekvéseit, azon az elvi alapon, hogy mindenkinek tiszteletben kell tartania a népek önrendelkezési jogát. Tettük ezt annál is inkább, hiszen hazánk is az elmúlt hónapokban nyerte vissza szuverenitását. Logikus volt az is, hogy a George Bush amerikai elnökkel augusztus 20-án nulla órakor megkezdett telefonbeszélgetés során már hangsúlyozottan szóltam a balti államok fenyegetettségéről, kijelentettem, hogy időszerűvé vált megfontolni Észtország, Lettország és Litvánia elismerését mindnyájunk által.
Augusztus 23-án, amikor találkoztam az európai közösségek és más országok – az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Ausztria – nagyköveteivel, ismételten kifejtettem hazánk álláspontját. Ugyanezen a napon a külügyminiszter utasítására, a Kormány felhatalmazása alapján Varga István urat, leningrádi, avagy pétervári főkonzulunkat haladéktalanul arra utasítottuk, hogy keresse fel a három balti köztársaságot, s a legmagasabb szinten, kormányszinten fejtse ki a magyar álláspontot.
Augusztus 24-én a Magyar Köztársaság Kormányának felhatalmazása alapján a Külügyminisztérium nyilatkozatot adott ki, amely hangsúlyozta, hogy a magyar Kormány érvénytelennek és törvénytelennek tekinti a Molotov–Ribbentrop paktumot, és jogosnak tartja és támogatja Észtország, Lettország, Litvánia népének az állami szuverenitás helyreállítására irányuló törekvéseit. (Taps.)
A Külügyminisztérium illetékesei augusztus 24-én ismertették a magyar álláspontot a Szovjetunió budapesti nagykövetségének képviselőjével is: hangsúlyoztuk, hogy a nyilatkozat Kormányunk következetes politikáját tükrözi, értelmezésünk szerint teljes mértékben összecseng a Szovjetunióbeli demokratikus erők törekvéseivel.
Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy hazánk említett főkonzulja augusztus 24-én Tallinban majd Rigában is ismertette Kormányunk álláspontját, amelyet mindkét fővárosban nagy örömmel fogadtak. Ezekben az órákban, amikor most szólok, kerül sor Vilniusban ugyanannak a dokumentumnak az átadására.
A Kormány felhatalmazta a külügyminisztert, hogy erősítse meg a Magyar Köztársaság képviseltét az Észt, a Lett és a Litván Köztársaságban, és készítse elő annak lehetőségét, hogy ezek a köztársaságok megfelelően képviseltethessék magukat Magyarországon.
A magyar diplomácia szorgalmazza a három független balti köztársaságnak az európai együttműködésbe való minél teljesebb bekapcsolódását.
Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy vegye tudomásul a fent elmondottakat, egyúttal tájékoztatom a tisztelt Képviselőházat a Kormány további lépéseiről.
A Kormány a külügyminiszter előterjesztésére soron következő ülésén megtárgyal egy, az Országgyűlésnek benyújtandó határozati javaslattervezetet, amellyel a Kormány az Országgyűlés állásfoglalását kéri a balti politika megerősítésére, tekintettel arra, hogy új nemzetközi jogalanyokkal történik a kapcsolatok felvétele.
A Kormány a határozati javaslatot sürgősséget kérve benyújtja az Országgyűlés elnökéhez még ezen a héten, hogy azt az Országgyűlés illetékes bizottsága a jövő héten tárgyalhassa, és erről az Országgyűlés a legrövidebb időn belül állást foglalhasson.
Egyidejűleg a Kormány a Külügyminisztériumban kidolgoztatja a diplomáciai viszonyok önálló, külön felvételével kapcsolatos feltételeit, és javaslatot tesz a korábbiakhoz hasonlóan a köztársasági elnök úrnak a diplomáciai kapcsolat létesítésére. (Taps.)
Végül szeretném bejelenteni, hogy szeptember 2-án vagy 3-án a három balti ország külügyminisztere, saját kérésükre, eddigi kezdeményezésünk alapján is együttes látogatást kíván tenni Budapesten. (Taps.)
Ezt szerettem volna elmondani, a részleteket még ezen a héten az Országgyűlés elnökének átadjuk, és a fentiekről, jelen lépésünkről, miután most került sor erre az újabb telefonbeszélgetésre, főbb vonalaiban jeleztem elképzeléseinket Bush elnöknek is, miután az Egyesült Államokat is folyamatosan érdekli, ugyanúgy nyilvánvalóan, mint a többi országot.
Egyidejűleg szeretném azt is jelezni, hogy a jugoszláviai válság, különös tekintettel KeletHorvátországban, Szlavóniában kialakult helyzetre, rendkívüli körültekintésre, rendkívüli figyelemre kell, hogy késztessen mindnyájunkat. A regisztrált és nem regisztrál menekültek száma már fölötte van a tízezernek. Igen sokan jönnek át egyik területről, majd Horvátország nyugati felén visszatérnek hazájukba, ugyanakkor az elkövetkező időszakban a harcok és a küzdelmek a Duna vonalánál is folytatódnak, amely a dunai hajózást is érinti. A legújabb információk szerint is nem egy helység, köztük magyar nemzetiségű helységek is körül vannak zárva. A budapesti katonai attasék és egyes diplomaták a mai napon látogatást tesznek a határterületen és az általunk felállított menekülttáborokban is. Annyit mondhatok csak, hogy megrendítő élményekben volt részem tegnap is. Minden szükséges intézkedést megtettünk az ország biztonsága érdekében, hangsúlyozottan Jugoszláviával való jó kapcsolatunk kívánságát, de az ország területe és légtere szuverenitásunk részét képezi. Köszönöm, hogy meghallgattak. (Taps.)