Országgyűlési beszédek

Dr. Jánosi György képviselő interpellációja a miniszterelnökhöz „Hány pártból áll ma a hárompárti kormánykoalíció?” címmel és dr. Antall József válasza

 

 

Elnök: Szűrös Mátyás

ELNÖK: Jánosi György, a Magyar Szocialista Párt képviselője interpellációt nyújtott be a miniszterelnök úrhoz „Hány pártból áll ma a hárompárti kormánykoalíció?” címmel. Jánosi György képviselőtársamat illeti a szó.
DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Elnök úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Miniszterelnök úr! A többpárti parlamenti demokráciák európai gyakorlatának egyik lényeges alkotóeleme, illetve kritériuma a parlamenti párt és frakcióviszonyok tisztázottsága, egyértelmű meghatározottsága. Olyan viszonyrendszer ez, mely a Parlament hatékony működésének fontos feltételeként, illetve biztosítékaként világosan megkülönbözteti a kormánykoalíciós és ellenzéki pártokat. Olyan viszonyrendszer, amely elősegítve a képviselőcsoportok és a közvélemény eligazodását, döntően befolyásolja az együttműködés, illetve konszenzuskeresés parlamenti tagoltságát és struktúráját.
Az utóbbi hetekben, hónapokban felerősödtek azok a jelenségek, amelyek a választások után létrejött koalíció körüli zavarokra és válságtünetekre utalnak. Ez év november 25-én a Parlament plenáris ülésén a koalíció második legerősebb pártjának frakciója látványosan kettévált, s a pártvezetéshez lojális, illetve azzal szemben álló csoportokra bomlott.
Ellenzéki képviselőként nincs okom és jogom beavatkozni más pártok és pártszövetségek belügyeibe. Azt azonban a koalíciós pártoknak és a Kormány képviselőinek tudniuk kell, hogy a koalíció körüli zavarok nemcsak a Kormánnyal, hanem a Parlamenttel és az egész politikai intézményrendszerrel szembeni társadalmi ellenérzéseket is felerősítik, másrészt kedvezőtlenül befolyásolhatják az ország és a magyar politikai élet nemzetközi megítélését. Olyan összefüggések ezek, melyek a parlamenti ellenzéki pártok kompetenciáját és felelősségét is érintik egy valóságos demokráciában.
A miniszterelnök úr hétvégi nyilatkozata, illetve a tegnapi tárgyalásokról szóló tudósítások az interpellációban feltett kérdések egy részére már választ adtak. Az én számomra egy igazán fontos tisztázandó kérdés maradt.
Azt kérdezem miniszterelnök úrtól, mint a legerősebb kormánypárt kormányalakítással megbízott vezetőjétől: kik ma a koalíció tagjai? Változatlanul koalíciós partnernek tekintie – jelenlegi vezetésével együtt – a Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Pártot? (Taps ellenzéki oldalon.)
ELNÖK: Az interpellációra dr. Antall József miniszterelnök úr válaszol.
DR. ANTALL JÓZSEF miniszterelnök: Elnök úr! Tisztelt képviselőház! Tisztelt Képviselő úr! Nem kívánom vitatni, hogy tartalmilag valóban ez a kérdés interpellációs típusú kérdése; kötelességemnek érzem, hogy feleljek, függetlenül attól, hogy vitatható, hogy beletartozike általában az interpellációs kérdésekbe. Mindenesetre arra kérem, hogy Horthy Miklós után lehetőleg Habsburg Ottó után érdeklődjék legközelebb, ne Torgyán József képviselőtársunk iránt. (Taps.)
Képviselő úr bevezetőjében leszögezi, hogy ellenzéki képviselőként nincs oka és joga beavatkozni más pártok és pártszövetségek belügyeibe. Ehhez annyiban csatlakoznék, hogy mint miniszterelnöknek, nekem sincs jogom más pártok belügyeibe beavatkozni.
Ami képviselő úr konkrét kérdését illeti, az alábbiakat válaszolom.
Először. Többször és több vonatkozásban elmondtam a Parlament plenáris ülésén is, hogy a magam részéről, mint a Magyar Demokrata Fórum elnöke a Független Kisgazdapártot, valamint a Kereszténydemokrata Néppártot saját pártommal közös gyökerű, egymáshoz céljaiban közel álló pártoknak, így e pártokat egymás természetes szövetségeseinek tekintem. Jelzi, hogy az európai és a nemzetközi szervezetek is eredetileg ezeket a pártokat saját értékrendjük szerint azonos gyökerűnek, egymással összefüggésbe hozható politikai pártoknak tekintették akkor, amikor 1989-ben, még ellenzéki időkben, többek között az én kezdeményezésemre felvette soraiba. A jelenlegi helyzetben sem kívánok változtatni a koalíció összetételén, és bízom abban, hogy a koalíciót alkotó pártok belső demokratizmusa megoldja a meglévő ellentéteket.
Másodszor. Tudomásom szerint a Független Kisgazdapárt parlamenti képviselőcsoportjának ügyében a Ház elnöke vizsgálatra és állásfoglalás tervezetének kidolgozására kérte fel az Országgyűlés két bizottságát is. Tekintettel arra, hogy a Kormánynak vagy akár a miniszterelnöknek nem áll módjában az Országgyűlés belső ügyeibe beavatkozni, a képviselőcsoport kérdésében nem tudok addig a korábbiakból eltérő álláspontra helyezkedni, amíg a kérdés a Parlamenten belüli úton nem rendeződik.
Harmadszor. Az Alkotmány VII. fejezete részletesen szól a Kormány megalakulásáról, működéséről, feladatairól, valamint felelősségének kérdéseiről.
Ezeknek a szabályoknak a figyelembe vételével tekintek magára a Kormányra, a Kormány egészére is. Tudomásom szerint a miniszterek és államtitkárok a reájuk vonatkozó törvények és törvényes szabályok szerint látják el munkájukat, függetlenül attól, hogy mely párt tagjai, avagy párton kívüli személyiségek.
Meggyőződésem, hogy azok a politikai alapelvek, amelyek a Kormány tagjainak közös kormányprogramalapját képezik, továbbra is jelen vannak a Kormány döntéseinek kialakításakor.
Mindezekre tekintettel nem látok okot arra, hogy eddigi, a Kormány összetételére vonatkozó álláspontomon a jelenleg kialakult helyzetre tekintettel változtassak.
Végül tényként megállapítom, hogy a Pásztor Gyula képviselő úr vezetése alatt álló többségi képviselőcsoport meghívásának eleget téve, Surján elnök úrral együtt részt vettem tegnap az ülésükön, ahol változatlanul biztosították a Kormány és a kormánytagok támogatását. Egyébként a sajtóban is megjelent nyilatkozataimban foglaltam állást arról, hogy a kormánykoalíciót támogató képviselőket tekintem a koalíció részének. Meggyőződésem szerint egyébként a képviselőcsoportból kivált képviselők közül többen változatlanul támogatják a koalíciót.
Torgyán József elnök úr személyével kapcsolatban feltétlenül nehézséget okoz az a sajátos tény, hogy a miniszterelnök és három miniszter ellen bírósági eljárást kezdeményezett. Bár ez nem okoz semmiféle kormányzati zavart, sem alkotmányos válságot, csak mintegy szimbolizálja a felhőtlen együttműködés hiányát. Köszönöm. (Derültség, hosszan tartó taps.)
ELNÖK: Köszönöm miniszterelnök úrnak a választ. Jánosi György képviselőtársunknak két percen belüli válaszadásra megadom a szót.
DR. JÁNOSI GYÖRGY (MSZP): Köszönöm a szót, Elnök úr. Mindenekelőtt köszönöm a miniszterelnök úr tanácsait a következő interpellációk témájára vonatkozóan. Meg fogom fontolni ezeket. Egyébiránt most sem kívánok a viszontválaszban stíluskérdésekkel foglalkozni.
A válasz tartalmi részét illetően elöljáróban szeretnék leszögezni valamit. Meggyőződésem, s ezt komolyan gondolom, hogy nincs ma Magyarországon olyan számottevő politikai erő, amely ne tartaná fontosnak a demokrácia és a politikai intézményrendszer stabilitását. Azt azonban önnek is tudnia kell, hogy a koalíción belüli villongások, nyílt hatalmi játszmák és botrányos szóváltások a közvélemény szemében nemcsak a kormánykoalíciót, hanem a Parlamentet és a politika egész intézményi struktúráját is lejáratják.
Veszélyes játék ez, mert a társadalom egyre erősebb ellenszenvvel fordul el a politikától, s nélküle nehéz lesz kiépíteni egy valódi demokráciát.
Azt is tudnia kell, hogy a kiélezett belső hatalmi harcok sokak számára ismét választ adnak egy kérdésre. Arra, hogy mi köti le az ország életét irányító politikai erők energiáit, s a Parlament és a Kormány miért nem tud teljes időt szentelni azoknak a problémáknak, amelyek az emberek életét, megélhetési gondjait és létbiztonságát közvetlenül érintik. (Zaj.)
A miniszterelnök úr vitathatatlanul adott egyfajta választ a feltett kérdésekre. Ez azonban elfogadhatatlan számomra. (Zaj.) Nemcsak azért, mert a koalíciós partnereire hárítja a felelősséget, hanem mert megkerüli az igazi problémát. Azt a kérdést, hogy egy modern jogállamiságra épülő demokrácia felé mozdulunk el, vagy egy olyan banánköztársaság modellje felé, mely a demokráciának és a többpárti parlamentarizmusnak legfeljebb a karikatúráját, illetve paródiáját adja. (Zaj.) Én nem tudom másnak nevezni azt a politikai struktúrát, melyben a második legerősebb koalíciós párt elnöke tüntetésre hív egymillió embert a Kormány politikája ellen. (Zaj.) A párhuzam persze rossz, mert a hatalmi pozíció körüli színjáték inkább tragikomikus, mint humoros. Olyan színjáték ez, melynek nem akar vége szakadni, s melyhez a miniszterelnök úr is újabb és újabb felvonásokat nyit. Hétrőlhétre zajlik itt is az előadás, s legfeljebb a statisztának tekintett szereplők veszik észre a rendezői jobbon, hogy folyamatosan elszivárog a közönség, s lassan kiürül a nézőtér. Köszönöm a figyelmet. (Taps a bal oldalon.)
ELNÖK: Köszönöm. Jánosi György képviselőtársunk nem fogadta el a miniszterelnök úr válaszát. Kérdezem az Országgyűlést, elfogadjae a választ. Kérem, szavazzanak. (Szavazás.)
Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 153 „igen” szavazattal 71 ellenében, 21 tartózkodás mellett a miniszterelnöki választ elfogadta. (Közbeszólás a jobb oldalon: Na, ez a koalíció!)